• Een taxatie van vastgoed is een waardebepaling en beoogt geen bouwkundig inspectierapport te zijn.
  • Het NVM taxatierapport woonruimte wordt aan de opdrachtgever uitgebracht, tenzij anders is overeengekomen. Het rapport bevat naam opdrachtgever, omschrijving van het getaxeerde, naam eigenaar, kadastrale gegevens, waardeoordeel, soort object, bijzondere omstandigheden, doel van de taxatie, datum van de taxatie, de naam en de gegevens van de taxatie.
  • De taxateur aanvaardt alleen verantwoordelijkheid ten opzichte van de opdrachtgever, niet tegenover derden.
  • Indien de opdrachtgever de taxatieopdracht intrekt voordat deze is uitgevoerd, zullen aan hem de tot dan toe gemaakte kosten in rekening worden gebracht met een maximum van € 45,--.
  • De door de taxateur ten behoeve van het taxatierapport noodzakelijk te maken aanvullende kosten, zoals voor verklaringen van kadaster, gemeente en provincie e.d., zullen door de opdrachtgever worden vergoed.
  • nvmtaxatie.com is BTW-plichtig. In ons vaste tarief is 19% BTW begrepen.
  • Onze beroepsaansprakelijkheid strekt niet verder dan het daarvoor door ons verzekerde bedrag dan wel het bedrag wat in rekening is gebracht voor de dienstverlening.
  • Mocht er behoefte zijn aan aanvullende dienstverlening dan kan dat op uurbasis door ons worden verzorgt.

Meer informatie over taxatie?